Pre maturantov

Maturita 2018

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2016/2017 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 113/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008.

V cudzích jazykoch sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň . Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS. Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS z MAT sa rozumie iba vykonanie EČ alebo iba internej časti alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%.

Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30. 9. 2017.

Žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 a v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

Riadny termín externej časti (EČ) maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky bude v predmetoch:
13. 3. 2018 (utorok) zo slovenského jazyka a literatúry - čas: 100 + 150 minút
14. 3. 2018 (streda): EČ a PFIČ z anglického jazyka a ďalších jazykov- čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút
15. 3. 2018 (štvrtok): EČ z matematiky – 150 minút
Náhradný termín
externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. – 13. apríla 2018.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2018.
Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky
sa uskutoční v termíne od 21. 5. – 8. 6. 2018.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v máji 2018 (presný termín určíme podľa termínu ÚFIČ.

Do 30. 9. 2017 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi! Do 31. októbra 2017 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2018.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené najneskôr 10 dní pred konaním ÚFIČ MS.

Bližšie informácie o priebehu MATURITY 2018 nájdete na stránke www.nucem.sk a priebežne budú zverejňované na webovej stránke školy www.sosmis.sk v sekcii Pre maturantov.

V prípade nejasností sa informujte u školského koordinátora maturitných skúšok PaedDr. Aleny Trajdovej.

 

Pridaj komentár