Prijímacie pohovory

Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2018-2019

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2018 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

 • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
 • OP zákonného zástupcu
 • 5 €

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 16 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 46 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 31 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 10. 4. 2018 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2018 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 14. 5. 2018 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 17. 5. 2018 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2018 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 19. 6. 2018 – 2. kolo prijímacích skúšok

 Kritéria  na prijímacie pohovory 2018/2019

Kritéria na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019  – PP kriteria 18-19 finally

Pridaj komentár