Žiacka školská rada

Členovia ŽŠR:


Kordinátorka ŽŠR:
Mgr. ZOJA GAJDOŠOVÁ


Predseda ŽŠR:
TIBOR LACHKOVIČ


Podpredsedníčka ŽŠR:
ANDREA VALÁŠKOVÁ


Tajomník ŽŠR:
KRISTIÁN NOSKOVIČ


Zástupca žiakov v Rade školy:
TIBOR LACHKOVIČ


Zoznam ostatných členov ŽŠR:
ALESIA VARGOVÁ
ATHENA KASSANDRA KOSKAY
VIKTÓRIA BONČOVÁ
SARAH POLÁKOVÁ
ANDREA GAJDOVÁ
LEA HUBOVÁ
MIRIAM DINKOVÁ
NATÁLIA ROSINSKÁ


Email:
zsr@sosmis.sk


Zoznam ostatných členov ŽŠR:

Plán činností:

 • Uskutočniť vstupy do tried 1. ročníkov a informovať ich o ŽŠR a jej činnosti na škole
 • Uskutočniť voľby zástupcov tried 1. ročníkov do ŽŠR
 • Zorganizovať imatrikulácie žiakov 1. ročníkov – zodpovední 3. ročníky
 • Podieľať sa na propagácii školy na základných školách vo vybraných obvodoch Bratislavského kraja
 • Podieľať sa na príprave a organizácii Dňa otvorených dverí na škole
 • Podieľať sa na finančných zbierkach a dobročinných akciách v spolupráci s výchovnou poradkyňou – Biela pastelka, Deň narcisov a pod.
 • Podieľať sa na organizácií súťaže MediaMASTER- zodpovedné 2.ročníky
 • Podieľať sa na organizácií a príprave programu ku Dňu župných škôl v Avione
 • Podporovať činnosť študentského časopisu, rádia a televízie
 • Podieľať sa na vytvorení webovej stránky školy (fotogaléria, videogaléria…)
 • Podieľať sa na organizácii Halloweenskeho večierku
 • Podieľať sa na organizácii Movie Night

Žiacka školská rada sa v 1. polroku školského roka 2016/2017 zaoberala týmito vecami:

SEPTEMBER 2016
obnova ŽŠR
– schvaľovanie štatútu a plánu činnosti v šk. roku 2016/2017
– voľby predstaviteľov a štatutárneho orgánu ŽŠR

OKTÓBER 2016
imatrikulácie prvých ročníkov (zodpovedné 3. ročníky)
– podieľanie sa na Dni otvorených dverí 24. 10. 2016

NOVEMBER 2016
zmena štatútu
– akcia “Shirt day”
– akcia “Teplákový deň”
– podieľanie sa na Dni otvorených dverí 28. 11. 2016

DECEMBER 2016
– napísanie príručky pre členov ŽŠR pri SOŠMIŠ
– založenie facebook stránky
– akcia “Vianočný punč”
– voľba šéfredaktora študentského rádia Genezis

JANUÁR 2017
– zmena predsedničky za triedu 1.A
– zmena tajomníka ŽŠR
– akcia “Black&White day”
– akcia “Little Stand Up for Equality” v spolupráci so Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska
– vytvorenie miestnosti “#INAK office” slúžiacej pre ŽŠR a časopisu Genezis
– Deň župných škôl v Avione 20. 1. 2017

Tibor Lachkovič, predseda ŽŠR

Pridaj komentár