Pre maturantov

Maturita 2020

Maturanti o maturite – video

Na základe spolupráce NÚCEM a a našej školy Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3 videá  o maturitnej skúške. Maturanti z našej školy v nich podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite.

Link na video Ako funguje maturitná skúška?
Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Veríme, že táto žiakom blízka forma komunikácie prispeje k lepšiemu vytvoreniu si obrazu o tom, na čo sa majú maturanti v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.


Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2016/2017 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

V cudzích jazykoch sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň . Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS. Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS z MAT sa rozumie iba vykonanie EČ alebo iba internej časti alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%.

Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30. 9. 2019.

Žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 a v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

Riadny termín externej časti (EČ) maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky bude v predmetoch:
17. 3. 2020 zo slovenského jazyka a literatúry
18. 3. 2020 z anglického jazyka a ďalších jazykov
19. 3. 2020 z matematiky
Náhradný termín
externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. 3. – 3. 4 2020.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2019/20 sa uskutoční v termíne 3. – 8. 9. 2020.
Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky
sa uskutoční v termíne od 18. 5. – 5. 6. 2020.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od máj 2020.

Do 30. 9. 2019 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi! Do 31. októbra 2019 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2020.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené najneskôr 10 dní pred konaním ÚFIČ MS.

Bližšie informácie o priebehu MATURITY 2020 nájdete na stránke www.nucem.sk a priebežne budú zverejňované na webovej stránke školy www.sosmis.sk v sekcii Pre maturantov a na stránke https://sosmis.edupage.org/maturita/?

V prípade nejasností sa informujte u školského koordinátora maturitných skúšok PaedDr. Aleny Trajdovej.

 

Pridaj komentár