Pre maturantov

Maturita 2018

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2016/2017 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 113/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 318/2008.

V cudzích jazykoch sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň . Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS. Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS z MAT sa rozumie iba vykonanie EČ alebo iba internej časti alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%.

Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30. 9. 2017.

Žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 a v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

Riadny termín externej časti (EČ) maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky bude v predmetoch:
13. 3. 2018 (utorok) zo slovenského jazyka a literatúry - čas: 100 + 150 minút
14. 3. 2018 (streda): EČ a PFIČ z anglického jazyka a ďalších jazykov- čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút
15. 3. 2018 (štvrtok): EČ z matematiky – 150 minút
Náhradný termín
externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. – 13. apríla 2018.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 5. – 8. septembra 2018.
Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky
sa uskutoční v termíne od 21. 5. – 24. 5. 2018.
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 9 .5. – 11. 5. 2018.

Do 30. 9. 2017 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi! Do 31. októbra 2017 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2018.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené najneskôr 10 dní pred konaním ÚFIČ MS.

Bližšie informácie o priebehu MATURITY 2018 nájdete na stránke www.nucem.sk a priebežne budú zverejňované na webovej stránke školy www.sosmis.sk v sekcii Pre maturantov a na stránke https://sosmis.edupage.org/maturita/?

V prípade nejasností sa informujte u školského koordinátora maturitných skúšok PaedDr. Aleny Trajdovej.

 

Pridaj komentár