Prijímacie pohovory

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022 v súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – rozhodnutie ministra 26.1.2021

 • do 26. 2. 2021 – termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v SŠ
 • do 8. 4. 2021 – termín doručenia prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka  riaditeľovi ZŠ na všetky odbory
 • do 16. 4. 2021 – termín na odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ  na SŠ
 • 3. 5. 2021 (podľa potreby aj 4. 5. 2021) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 10. 5. 2021 (podľa potreby aj 11. 5. 2021)– 2. termín prijímacích skúšok
 • do 20. 5. 2021 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí
 • do 25. 5. 2021 - termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Prijímacie pohovory pre školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Prijímacie konanie 2020/21 – výsledky

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – Výsledková listina PP 2020_2021 ISS

Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá – Výsledková listina PP 2020_2021 MMŠ

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – Výsledková listina PP 2020_2021 MKK

Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2020/21:

1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

2. Ak nemá žiak/rodič EduPage konto a má uchádzač zadanú e-mailovú adresu zákonného zástupcu, dostane takúto správu do emailovej schránky. Správa obsahuje link na webstránku  školy a taktiež unikátny kód, pomocou ktorého sa vie žiak/rodič dostať k výsledkom. Pre zvýšenie bezpečnosti požiada EduPage ešte o zadanie rodného čísla dieťaťa.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí  škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Postup:

Uchádzač – ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u673/u725

Uchádzač – ako podať odvolanie v prípade neprijatia?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u673/u731

Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy. Do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Spracovanie prihlášok a výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Milí uchádzači, vážení rodičia!

Momentálne prebieha spracovanie prihlášok. Podľa harmonogramu prijímania na SŠ najneskôr do 29. 5. 2020 riaditeľka  školy rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov  a zašle rozhodnutie o prijatí elektronickou formou.

Sledujte naše stránky, sociálne siete, kde čoskoro zverejníme výsledky.

v Bratislave, 20. 5. 2020

Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Kritéria na prijatie

Kritéria na prijatie pre školský rok 2020/2021:

Kritéria na PP 2020-2021


 Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – pozor zmena termínov!!!

Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa prijímacích pohovorov na stredné školy v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedenej stránke:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Na základe tohto usmernenia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe na tejto stránke.

Najdôležitejšie termíny:

 • do 7. 5. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium, vypracované na základe rozhodnutia z MŠVVa Š SR zo dňa 29.4.2020
 • do 15. 5. 2020 – zákonný zástupca žiaka podá prihlášku buď na  ZŠ alebo na SŠUchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí:
  1. cez informačný systém základnej školy (EduPage),
  2. odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu – sona.demovicova@sosmis.sk alebo alena.trajdova@sosmis.sk
  3. poštou na adresu strednej školy  – SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
 •  do 19. 5. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ
 • do 29. 5. 2020 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí

Celý harmonogram prijímania na stredné školy 2019/2020: PP terminy


 Prijímacie pohovory pre školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – zrušené!!!

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2020/2021, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 31. 3. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium
 • do 10. 4. 2020 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 11. 5. 2020 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 14. 5. 2020 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2020 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 16. 6. 2020 – 2. kolo prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích pohovorov 2019/2020

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS vysledky PP 2019-2020

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK vysledky PP 2019 – 2020

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2019 – 2020

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. mája 2019 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

 • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
 • OP zákonného zástupcu
 • 5 € + 20€ ISIC karta

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 44 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 28 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 10. 4. 2019 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2019 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 13. 5. 2019 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 16. 5. 2019 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2019 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 18. 6. 2019 – 2. kolo prijímacích skúšok

Kritériá  na prijímacie pohovory 2019/2020

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020  –  kritériá PP 2019-2020 finally


2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2018/2019:

 1. V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:
  v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby  – 8 uchádzačov
  v študijnom odbore 7232 m marketingová komunikácia – 6 uchádzačov
 2. Prihlášku na štúdium na strednej škole (“prihláška”) môžu uchádzači priniesť osobne alebo poslať poštou na adresu školy do 11.6.2018.
 3. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2018/2019.
 4. Škola doručí uchádzačovi pozvánku na prijímacie skúšky najneskôr do 15.6.2018.
 5. 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 19.6.2018.
 6. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy dňa 20.6.2018.
 7. Zápis prijatých uchádzačov v 2. kole sa uskutoční 22.6.2018.
 8. Ak sa prijatý uchádzač nezúčastní zápisu bez ospravedlnenia a na školu sa nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, sa stane neplatným.
 9. Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk alebo na t. č. 02/49 20 35 28.

V Bratislave, 5. 6. 2018

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy


Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2018-2019

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2018 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

 • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
 • OP zákonného zástupcu
 • 5 €

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 16 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 46 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 31 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 10. 4. 2018 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2018 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 14. 5. 2018 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 17. 5. 2018 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2018 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 19. 6. 2018 – 2. kolo prijímacích skúšok

 Kritéria  na prijímacie pohovory 2018/2019

Kritéria na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019  – PP kriteria 18-19 finally

Pridaj komentár