Prijímacie pohovory

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – pozor zmena termínov!!!

 • do 28. 4. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 budú vydané odporúčania z MŠVVa Š SR, na základe, ktorých dôjde k úprave kritérií prijímania na našu školu.
 • do 15. 5. 2020 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 21. 5. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • Najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. –  termín prijímacích skúšok

Prijímacie pohovory pre školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – zrušené!!!

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2020/2021, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 31. 3. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium
 • do 10. 4. 2020 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 11. 5. 2020 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 14. 5. 2020 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2020 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 16. 6. 2020 – 2. kolo prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích pohovorov 2019/2020

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS vysledky PP 2019-2020

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK vysledky PP 2019 – 2020

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2019 – 2020

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. mája 2019 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

 • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
 • OP zákonného zástupcu
 • 5 € + 20€ ISIC karta

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 44 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 28 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 10. 4. 2019 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2019 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 13. 5. 2019 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 16. 5. 2019 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2019 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 18. 6. 2019 – 2. kolo prijímacích skúšok

Kritériá  na prijímacie pohovory 2019/2020

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020  –  kritériá PP 2019-2020 finally


2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2018/2019:

 1. V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:
  v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby  – 8 uchádzačov
  v študijnom odbore 7232 m marketingová komunikácia – 6 uchádzačov
 2. Prihlášku na štúdium na strednej škole (“prihláška”) môžu uchádzači priniesť osobne alebo poslať poštou na adresu školy do 11.6.2018.
 3. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2018/2019.
 4. Škola doručí uchádzačovi pozvánku na prijímacie skúšky najneskôr do 15.6.2018.
 5. 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 19.6.2018.
 6. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy dňa 20.6.2018.
 7. Zápis prijatých uchádzačov v 2. kole sa uskutoční 22.6.2018.
 8. Ak sa prijatý uchádzač nezúčastní zápisu bez ospravedlnenia a na školu sa nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, sa stane neplatným.
 9. Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk alebo na t. č. 02/49 20 35 28.

V Bratislave, 5. 6. 2018

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy


Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2018-2019

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2018 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

 • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
 • OP zákonného zástupcu
 • 5 €

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 16 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 46 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 31 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 10. 4. 2018 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2018 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 14. 5. 2018 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 17. 5. 2018 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2018 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 19. 6. 2018 – 2. kolo prijímacích skúšok

 Kritéria  na prijímacie pohovory 2018/2019

Kritéria na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019  – PP kriteria 18-19 finally

Pridaj komentár