Školský inkluzívny tím

Školský podporný tím v súlade s § 130 školského zákona a § 21 a § 24. Zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch  môžete už stretávať od novembra v školskom roku 2020/2021. Školský tím sa skladá zo školského psychológa, sociálneho pedagóga a výchovnej poradkyne. Členovia tímu úzko spolupracujú s  pedagógmi, zákonnými zástupcami a žiakmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva aprevencie) Bratislava 3.

team

Členovia školského podporného tímu sa snažia napĺňať §4, §23, §24, § 26 a § 27 podľa Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, plánom činností a pracovnou náplňou určenou riaditeľkou školy.

Poskytujú individuálnu a skupinovú prácu, kariérne poradenstvo, preventívne programy v triedach – besedy a diskusie pri sociálno-patologických javoch, reedukácia nevhodného správania a podpora prosociálneho etického správania. Podieľa sa na rozvoji zdravej sociálnej klíme a zvládania ťažkých životných situácií.

V prípade potreby a pomoci  napíšte na mail: poradenstvo@sosmis.sk

team skrutky

Členovia školského podporného tímu:

  • Sociálna pedagogička
    Mgr. et Mgr. VERONIKA KLÁRA ENDRYCHOVÁ                                                     
    E-mail: veronika.endrychova@sosmis.sk – v prípade individuálnych konzultácií, poradenstvo@sosmis.sk
    Telefón: 02/49 20 35 20

loga

Pridaj komentár