Sociálna pedagogička

Mgr. et Mgr. Veronika Klára Endrychová

Poskytuje:

  • podporu a pomoc pri vytváraní lepšej sociálnej atmosféry a klímy v triede, čím sa predchádza konfliktom, agresii a šikane
  • individuálne a skupinové sedenia pri riešení sociálno-patologických javov pre žiakov, zákonných zástupcov a učiteľov (záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, závislosti, mravné a sociálne poruchy v správaní, syndrómu CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa) a pomoc pri integrácii žiaka.
  • prevenciu na predchádzanie nežiaducich sociálno-patologických situácií a javov vo forme konzultácie, besedy, prednášky a seminárov
  • vykonávanie prevencie a intervencie pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi a zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov. Poskytovanie úloh sociálnej výchovy, prosociálneho etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácia správania.

Konzultačné a poradenské hodiny pre žiakov a zákonných zástupcov:
Streda: 10:00 -12:00 hod.

Štvrtok: 8:00 – 12:00 hod.
Konzultačné a poradenské hodiny pre učiteľov:
Streda: 8:00 – 10:00 hod.
V prípade potreby a dohody (aj mimo konzultačných hodín).

Počas Covid-19 konzultačné a poradenské hodiny sú nezmenené. Konzultácie a poradenské hodiny sa budú poskytovať cez e-mail a MS Teams v písomnej podobe alebo pomocou videorozhovoru.