Výchovné poradenstvo

Vážení rodičia, milí študenti,

dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Volám sa Mária Daniláková a som výchovnou poradkyňou na Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií.

V spolupráci s pedagogickým zborom školy, so školskou psychologičkou PhDr. A. Tarabovou, Centrom pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na Hubeného ul. v Bratislave, Ministerstva školstva SR a Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave je našim poslaním úspešne naplniť nasledujúce ciele a úlohy:

  • Podporovať adaptačný proces žiakov 1. ročníka.
  • Pracovať s talentovanými a nadanými žiakmi.
  • Pracovať s problémovými žiakmi v oblasti vzdelávacieho procesu, výchovného procesu a školskej dochádzky.
  • Monitorovať a podporovať žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami.
  • Eliminovať prejavy šikanovania žiakov v stredoškolskom prostredí.
  • Predchádzať prejavom diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie.
  • Pomôcť pri profesijnej orientácii študentov.
  • Poskytovať informácie pre pedagogických zamestnancov školy o výchovno–vzdelávacích aktivitách a práci výchovného poradcu.
  • Poskytovať metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom.

Informácie o aktuálnom dianí a plánovaných aktivitách nájdete na nástenke našej školy.

Ak sa potrebujete poradiť, som Vám k dispozícii počas konzultačných hodín: utorok 9,45 – 11,30; streda 14,30 – 15,30 alebo podľa potreby aj v inom čase po osobnom alebo telefonickom dohovore v kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí pri zborovní.

Kontakty:

Tel. číslo: 02/49203520
mail: marika.danilakova@gmail.com

Pridaj komentár