Marketingová komunikácia – nový odbor

Otvárame od školského roka 2015/2016

Kód študijného odboru: 7232 M marketingová komunikácia

Moderný marketing, alebo ak chceš, reklama, dnes hýbu nielen svetom podnikania. Aj filmové hviezdy, známi politici, či Facebook využívajú techniky marketingu. Malý príklad – v parlamentných voľbách dnes často nerozhodujú politické programy, ale množstvo prostriedkov, vynaložených na volebnú kampaň. A to ani nehovoríme o najnovších trendoch v reklame – využívaní sociálnych sietí a internetu. Ak sa chceš stať súčasťou tohto dynamického sveta, ak Ťa zaujíma, čo je to „guerilla marketing“, alebo „teaser“ – odbor Marketingová komunikácia je presne pre Teba. Okrem nevyhnutnej teórie sa naučíš pracovať s televíznou a rozhlasovou technikou, získaš poznatky o animácii v reklame, reklamnej fotografii, naučíš sa vytvárať webové stránky a zoznámiš sa s tým, ako sa robí „public relations“ – teda vzťahy s verejnosťou. Absolventom tohto odboru sa otvorí široký svet reklamných a PR agentúr, stanú sa súčasťou vzrušujúceho sveta, ktorý jeden z najznámejších reklamných fotografov, Oliviero Toscani (Benetton), charakterizoval slovami: „Reklama je navoňaná zdochlina.“

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave sa reflektujúc na aktuálne potreby trhu práce a narastajúci vplyv marketingu a médií na život spoločnosti, sa rozhodla pripraviť a realizovať výučbu v novom študijnom odbore 72 … M marketingová komunikácia.
Nový študijný odbor je určený úspešným absolventom základných škôl, bude sa realizovať vo forme denného štúdia a absolventom poskytne úplné stredné odborné vzdelanie.

Hlavnými cieľmi:

  • uviesť do oblasti marketingovej a reklamnej tvorby koncepčné a tvorivé schopnosti odborne spôsobilého pracovníka s úplným stredoškolským vzdelaním,
  • rozvíjať a formovať u žiakov súbor vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uplatnenie v oblasti marketingovej a reklamnej tvorby

Uplatnenie – pracovné pozície:

Získavanie  vedomostí, zručností, spôsobilostí nevyhnutných na kvalitné vykonávanie pracovných pozícií, napr.:

  • marketingový pracovník, informačný pracovník, kreatívny pracovník v oblasti propagácie a reklamy,
  • reprezentant spoločnosti pre styk s verejnosťou a inými inštitúciami,
  • textový korektor, organizátor spoločenských podujatí,
  • tvorca webových stránok a ďalších informačných a reklamných produktov,
  • referenčný pracovník, konzultant, rešeršér,
  • copywriter

Obsah praktickej časti výučby je zameraný na rozvoj komunikačných zručností v spojitosti  s využitím moderných informačných a komunikačných technológií, najmä v oblasti vyhľadávania, analýzy, triedenia, spracovania, a sprístupňovania informácií. Môžu sa uplatniť pri tvorbe reklamných článkov, rozhlasových či televíznych kampaní a iných druhov reklamy a marketingu.

Profilové odborné predmety: Teória reklamy, Reklamná tvorba, Manažment a marketing, Pramene hospodárskych informácií, Psychológia marketingovej komunikácie, a ďalšie.