Prijímacie pohovory

Prijímacie konanie 2024/2025 – výsledky

Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby –

Nenaplnený počet miest v odbore 7237 M 00 informačné systémy a služby – 0

Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –   

Nenaplnený počet miest v odbore 7218 M 00 masmediálne štúdiá  0

Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia – 

Nenaplnený počet miest v odbore 7232 M 00 marketingová komunikácia – 0

Kód uchádzača sme vám zasielali správou cez Edupage alebo ďalší identifikačný kód nájdete v rozhodnutí, ktoré dostanete/ste dostali poštou.

Pokyny pre prijatých žiakov

Informácia o prijatí uchádzača na školu zverejnením na webovom sídle školy a na výveske školy sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

Záväzné písomné potvrdenie o nastúpení žiaka treba doručiť najneskôr do 22. 5. 2024, inak rozhodnutie o prijatí stráca svoju platnosť a miesto bude ponúknuté ďalšiemu záujemcovi podľa poradia. Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je potrebné doručiť osobne alebo v listinnej podobe poštou na riaditeľstvo školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Potvrdenie podané cez informačný systém základnej školy (EduPage) alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu má len informatívny charakter!!!

Termíny osobného doručenia potvrdenia a prevzatie rozhodnutia o prijatí:

v piatok 17. 5. 2024 od 12:00 – 16:00 hod. (u riaditeľky školy)
v pondelok 20. 5. 2024 od 9:00 – 14:00 hod. (u tajomníčky školy)
v utorok 21. 5. 2024 od 9:00 – 14:00 hod. (u tajomníčky školy)
v stredu 22. 5. 2024 od 9:00 – 14:00 hod. (u tajomníčky školy)

V prípade, že vám ani jeden z termínov nevyhovuje, kontaktujte nás telefonicky na 02/49203510 alebo emailom na adrese riaditel@sosmis.sk a sona.demovicova@sosmis.sk a dohodneme si ďalší postup.
Nástup možno podľa zákona potvrdiť len jednej škole. 

Tlačivo: potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka

 

Pokyny pre žiakov neprijatých pre nedostatok miesta

Uchádzači neprijatí pre nedostatok miesta síce splnili podmienky prijatia, avšak po sčítaní bodov sa umiestnili v poradí, ktoré prevyšuje počet prijímaných žiakov.

Na základe skúseností z minulých rokov vieme, že nie všetci prijatí žiaci z prvej časti rebríčka sa rozhodnú na našu školu zapísať (napr. ak uspeli aj na druhej vybranej škole). V okamihu, ak u nás potvrdia, že nastupujú inam, uvoľnené miesto automaticky ponúkame najbližšiemu uchádzačovi, ktorý si podal písomné odvolanie voči neprijatiu.

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí

Písomné odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí podpísané zákonnými zástupcami uchádzača môžete podať len na základe nami vydaného rozhodnutia o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Bez odvolania nie je možné žiaka prijať ani v prípade, že sa miesto pre neho podľa zverejneného poradia uvoľní.

Odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta je potrebné urobiť písomne v listinnej podobe a doručiť osobne podpísané oboma zákonnými zástupcami na riaditeľstvo školy, alebo poslať poštou. Doručenie v elektronickej podobe je akceptované len cez e-government.
Upozorňujeme, že odvolanie musí byť vlastnoručne podpísané oboma zákonnými zástupcami, resp. tak, ako ste uviedli pri podaní prihlášky.

Tlačivo: Odvolanie_proti_rozhodnutiu

V prípade otázok nás kontaktujte telefonicky na 02/49203510 – Soňa Demovičová, tajomníčka alebo emailom na adrese riaditel@sosmis.sk a sona.demovicova@sosmis.sk 


Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Dôležité termíny:

 • do 20. 3. 2024 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
 • 2. 5. 2024 (podľa potreby aj 3. 5. 2024) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 6. 5. 2024 (podľa potreby aj 7. 5. 2024)– 2. termín prijímacích skúšok
 • dňa 17. 5. 2024 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania 
 • najneskôr do 22. 5. 2024 (23:59 hod.)– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie
 • 18. 6. 2024 (podľa potreby aj 19. 6. 2024) –  ďalší termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest
 • dňa 21. 6. 2024 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania 
 • najneskôr do 26. 6. 2024 (23:59 hod.)– uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí SŠ prijatie na vzdelávanie

V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 15 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Vzorové testy na prijímacie pohovory: 

zo slovenského jazyka a literatúry –

z matematiky – 

z testu zo všeobecného prehľadu – 


Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2025/2026

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2025/2026:

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2024/2025:

2.kolo – prijímacích pohovorov pre šk. rok 2023/2024 – výsledky

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou alebo do elektronickej schránky. Rozhodnutie zaslané cez Edupage má len informatívny charakter.

Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

V prípade otázok sme vám k dispozícii na t. č. 02/49203510 – Soňa Demovičová, tajomníčka školy.

Vedenie školy


Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 – 2. kolo

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania.

Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole

V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2022/2023:

V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:

 • v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby – 6 uchádzačov,
 1. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy pre prijímacie konanie v druhom kole najneskôr do 11. júna 2023.
 2. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2023/2024.
 3. Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest sa uskutoční 20. júna 2023 podľa kritérií určených v Podmienkach prijímacieho konania do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 na SOŠ MIŠ.
 4. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy a Rozhodnutie o prijatí zaslané uchádzačom dňa 23. júna 2023.
 5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 6. Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk, sona.demovicova@sosmis.sk, maria.danilakova@sosmis.sk  alebo na t. č. 02/49 20 35 28 alebo 02/49 20 35 10.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy

 


Prijímacie konanie 2023/24 – výsledky

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024:

Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby –

Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –   

Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia – 

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 25. mája 2023 doručí  škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka

V prípade, že žiak – uchádzač bol prijatý a nenastúpi, oznámte nám to čo najskôr elektronicky (cez Edupage alebo mailom: riaditel@sosmis.sk) alebo telefonicky (02/49203510).

V prípade, že žiak – uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta a má enormný záujem študovať  v našej škole, môže jeho zákonný zástupca podať odvolanie elektronicky – cez Edupage alebo mailom: riaditel@sosmis.sk.

Postup:

Uchádzač – ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u725

Uchádzač – ako podať odvolanie v prípade neprijatia?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u731

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

Dôležité termíny:

 • do 20. 3. 2023 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
 • 4. 5. 2023 (podľa potreby aj 5. 5. 2023) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 9. 5. 2023 (podľa potreby aj 10. 5. 2023)– 2. termín prijímacích skúšok
 • dňa 19. 5. 2023 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
 • najneskôr do 24. 5. 2023 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium
 • 20. 6. 2023 (podľa potreby aj 21. 6. 2023) –  ďalší termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest
 • dňa 23. 6. 2023 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
 • najneskôr do 28. 6. 2023 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

V školskom roku 2023/2024 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 15 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2023/2024.

Kritéria na prijatie pre školský rok 2023/2024:


Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania.

V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2022/2023:

V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:

 • v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby – 5 uchádzačov,
 1. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy pre prijímacie konanie v druhom kole do 15. júna 2022.
 2. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2022/2023.
 3. Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2022 podľa kritérií určených v Podmienkach prijímacieho konania do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 na SOŠ MIŠ.
 4. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke a Rozhodnutie o prijatí zaslané uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. júna 2022 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk, maria.danilakova@sosmis.sk  alebo na t. č. 02/49 20 35 28 alebo 02/49 20 35 10.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie konanie 2022/23 – výsledky

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – 
 
Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá –

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia –

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky.

Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2022/23:

1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

2. Ak nemá žiak/rodič EduPage konto a má uchádzač zadanú e-mailovú adresu zákonného zástupcu, dostane takúto správu do emailovej schránky. Správa obsahuje link na webstránku  školy a taktiež unikátny kód, pomocou ktorého sa vie žiak/rodič dostať k výsledkom. 

Prijatí uchádzači môžu podávať potvrdenia o nástupe až od 18.5. do 23.5.2022 (skôr vás ani nás systém nepustí). Ak uchádzač potvrdí nástup na inej škole, poradie uchádzačov sa posunie a uvoľnené miesto  ponúkneme ďalšiemu v poradí. O čom vás budeme informovať.

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

V prípade, že žiak – uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta a má enormný záujem študovať  v našej škole, môže jeho zákonný zástupca podať odvolanie elektronicky – cez Edupage, poštou alebo mailom: riaditel@sosmis.sk

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Podmienky prijímacieho konania 2022/2023

V súlade so školským zákonom zverejňujeme podmienky prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava pre školský rok 2022/2023.

Kritéria na prijatie pre školský rok 2022/2023:


Priebeh a organizácia prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

Všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu  (zverejnené dokumenty)  nájdete na linku: https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/

Dôležité termíny:

 • do 28. 2. 2022 – termín na zverejnenie podmienok prijatia a kritérií na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium v SŠ
 • do 20. 3. 2022 – termín podania prihlášky pre všetky odbory vzdelávania
 • 2. 5. 2022 (podľa potreby aj 3. 5. 2022) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 9. 5. 2022 (podľa potreby aj 10. 5. 2022)– 2. termín prijímacích skúšok
 • dňa 18. 5. 2022 (v čase 0:00 – 23:59 hod.) – riaditeľ SŠ zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkovej prijímacieho konania a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí
 • najneskôr do 23. 5. 2022 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Prijímacie pohovory pre školský rok 2022/2023

V školskom roku 2022/2023 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 15 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Prijímacie konanie 2021/22 – výsledky

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – Výsledková listina PP 2021_22 ISS

Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá –   Výsledková listina PP 2021_22 MMŠ

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – Výsledková listina PP 2021_22 MKK

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky.

Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2021/22:

1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

2. Ak nemá žiak/rodič EduPage konto a má uchádzač zadanú e-mailovú adresu zákonného zástupcu, dostane takúto správu do emailovej schránky. Správa obsahuje link na webstránku  školy a taktiež unikátny kód, pomocou ktorého sa vie žiak/rodič dostať k výsledkom. Pre zvýšenie bezpečnosti požiada EduPage ešte o zadanie rodného čísla dieťaťa.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 25. mája 2021 doručí  škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka

V prípade, že žiak – uchádzač bol prijatý a nenastúpi, oznámte nám to čo najskôr elektronicky (cez Edupage alebo mailom: riaditel@sosmis.sk) alebo telefonicky (02/49203510).

V prípade, že žiak – uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta a má enormný záujem študovať  v našej škole, môže jeho zákonný zástupca podať odvolanie elektronicky – cez Edupage alebo mailom: riaditel@sosmis.sk.

Postup:

Uchádzač – ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u725

Uchádzač – ako podať odvolanie v prípade neprijatia?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u731

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Oznam o priebehu prijímacích skúšok 2021/2022

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie a Rozhodnutím ministra z 26. januára 2021.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou v termínoch:

 • 3. 5. 2021  –  1. termín prijímacích skúšok
 • 10. 5. 2021 – 2. termín prijímacích skúšok

Organizácia prijímacej skúšky:

8.00 – 8:30 – prezentácia uchádzačov o štúdium vo vstupnom vestibule

8:40 – 9:25 – metodické pokyny a test zo SJL

9:30 – 10:15 – metodické pokyny a test z MAT

10:20 – 11:05 – metodické pokyny a test zo všeobecného prehľadu (platí pre odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá)

Podmienky vstupu do budovy školy počas konania prijímacích skúšok:

1. Do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

2. V zmysle aktuálne platnej vyhlášky sa uchádzač preukáže pri prezentácii negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (ako sme uviedli v pozvánke). Preukazuje sa len uchádzač.

3. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty.

4. V čase konania skúšok z hygienických dôvodov odporúčame minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

5. Každý žiak použije počas skúšok vlastné písacie potreby.

6. Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

TEŠÍME SA NA VÁS!


Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022 v súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – rozhodnutie ministra 26.1.2021

 • do 26. 2. 2021 – termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v SŠ
 • do 8. 4. 2021 – termín doručenia prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka  riaditeľovi ZŠ na všetky odbory
 • do 16. 4. 2021 – termín na odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ  na SŠ
 • 3. 5. 2021 (podľa potreby aj 4. 5. 2021) –  1. termín prijímacích skúšok
 • 10. 5. 2021 (podľa potreby aj 11. 5. 2021)– 2. termín prijímacích skúšok
 • do 20. 5. 2021 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí
 • do 25. 5. 2021 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Prijímacie pohovory pre školský rok 2021/2022

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Prijímacie konanie 2020/21 – výsledky

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – Výsledková listina PP 2020_2021 ISS

Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá – Výsledková listina PP 2020_2021 MMŠ

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – Výsledková listina PP 2020_2021 MKK

Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2020/21:

1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

2. Ak nemá žiak/rodič EduPage konto a má uchádzač zadanú e-mailovú adresu zákonného zástupcu, dostane takúto správu do emailovej schránky. Správa obsahuje link na webstránku  školy a taktiež unikátny kód, pomocou ktorého sa vie žiak/rodič dostať k výsledkom. Pre zvýšenie bezpečnosti požiada EduPage ešte o zadanie rodného čísla dieťaťa.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí  škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Postup:

Uchádzač – ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u673/u725

Uchádzač – ako podať odvolanie v prípade neprijatia?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u259/u601/u673/u731

Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy. Do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Spracovanie prihlášok a výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/21

Milí uchádzači, vážení rodičia!

Momentálne prebieha spracovanie prihlášok. Podľa harmonogramu prijímania na SŠ najneskôr do 29. 5. 2020 riaditeľka  školy rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam prijatých a neprijatých uchádzačov  a zašle rozhodnutie o prijatí elektronickou formou.

Sledujte naše stránky, sociálne siete, kde čoskoro zverejníme výsledky.

v Bratislave, 20. 5. 2020

Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Kritéria na prijatie

Kritéria na prijatie pre školský rok 2020/2021:

Kritéria na PP 2020-2021


 Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – pozor zmena termínov!!!

Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa prijímacích pohovorov na stredné školy v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedenej stránke:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Na základe tohto usmernenia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe na tejto stránke.

Najdôležitejšie termíny:

 • do 7. 5. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium, vypracované na základe rozhodnutia z MŠVVa Š SR zo dňa 29.4.2020
 • do 15. 5. 2020 – zákonný zástupca žiaka podá prihlášku buď na  ZŠ alebo na SŠUchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí:
  1. cez informačný systém základnej školy (EduPage),
  2. odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu – sona.demovicova@sosmis.sk alebo alena.trajdova@sosmis.sk
  3. poštou na adresu strednej školy  – SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
 •  do 19. 5. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ
 • do 29. 5. 2020 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí

Celý harmonogram prijímania na stredné školy 2019/2020: PP terminy


 Prijímacie pohovory pre školský rok 2020/2021

V školskom roku 2020/2021 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 – zrušené!!!

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2020/2021, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 31. 3. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium
 • do 10. 4. 2020 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 11. 5. 2020 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 14. 5. 2020 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2020 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 16. 6. 2020 – 2. kolo prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích pohovorov 2019/2020

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS vysledky PP 2019-2020

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK vysledky PP 2019 – 2020

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2019 – 2020

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 21. – 22. mája 2019 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

 • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
 • OP zákonného zástupcu
 • 5 € + 20€ ISIC karta

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/2020

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 44 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 28 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 10. 4. 2019 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2019 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 13. 5. 2019 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 16. 5. 2019 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2019 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 18. 6. 2019 – 2. kolo prijímacích skúšok

Kritériá  na prijímacie pohovory 2019/2020

Kritériá na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020  –  kritériá PP 2019-2020 finally


2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2018/2019:

 1. V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:
  v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby  – 8 uchádzačov
  v študijnom odbore 7232 m marketingová komunikácia – 6 uchádzačov
 2. Prihlášku na štúdium na strednej škole (“prihláška”) môžu uchádzači priniesť osobne alebo poslať poštou na adresu školy do 11.6.2018.
 3. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2018/2019.
 4. Škola doručí uchádzačovi pozvánku na prijímacie skúšky najneskôr do 15.6.2018.
 5. 2. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční 19.6.2018.
 6. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na webovej stránke školy dňa 20.6.2018.
 7. Zápis prijatých uchádzačov v 2. kole sa uskutoční 22.6.2018.
 8. Ak sa prijatý uchádzač nezúčastní zápisu bez ospravedlnenia a na školu sa nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, sa stane neplatným.
 9. Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk alebo na t. č. 02/49 20 35 28.

V Bratislave, 5. 6. 2018

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy


Výsledky prijímacích pohovorov pre školský rok 2018/2019

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby:

ISS výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia:

MKK výsledky PP 2018-2019

Študijný odbor 7218 M masmediálne štúdiá:

MMŠ výsledky PP 2018-2019

Zápis prijatých žiakov sa uskutoční v dňoch 22. – 23. mája 2018 od 8:30 – 14:30 hod. v miestnosti č. 32. Na zápis je potrebné priniesť:

 • zápisný lístok, ktorý vám vydá základná škola
 • OP zákonného zástupcu
 • 5 €

V prípade bližších informácií ohľadom zápisu dostanete na t. č. 02/49 20 35 10. Ak sa zápisu nezúčastníte z dôvodu prijatia na druhú školu, poprosíme Vás, oznámiť nám to na vyššie uvedenom tel. čísle. Žiaci, ktorí boli úspešní, ale neprijatí pre nedostatok miesta, si môžu podať odvolanie. V prípade, že sa poradie úspešných žiakov posunie, budeme zákonného zástupcu telefonicky informovať o ich prijatí.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy


Prijímacie pohovory pre školský rok 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

 • 7237 M informačné systémy a služby – 16 žiakov
 • 7218 M masmediálne štúdiá – 46 žiakov
 • 7232 M marketingová komunikácia – 31 žiakov

Harmonogram prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019, v súlade so Zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008.

 • do 10. 4. 2018 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na študijné a učebné odbory
 • do 20. 4. 2018 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií
 • 14. 5. 2018 – 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok
 • 17. 5. 2018 – 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok
 • do 6. 6. 2018 – SŠ zverejní konanie druhého kola
 • 19. 6. 2018 – 2. kolo prijímacích skúšok

 Kritéria  na prijímacie pohovory 2018/2019

Kritéria na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019  – PP kriteria 18-19 finally

Pridaj komentár