Prijímacie konanie 2024/2025 – výsledky

Aktuality on 1 Jan , 1990

Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby –vysledkova-listina-PP-2024_2025_7237M00-ISS

Nenaplnený počet miest v odbore 7237 M 00 informačné systémy a služby– 0

Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –   vysledkova-listina-PP-2024_2025-7218M00_MMS

Nenaplnený počet miest v odbore 7218 M 00 masmediálne štúdiá– 0

Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia –vysledkova-listina-PP-2024_2025_7232M00-MKK

Nenaplnený počet miest v odbore 7232 M 00 marketingová komunikácia – 0

Kód uchádzača sme vám zasielali správou cez Edupage alebo ďalší identifikačný kód nájdete v rozhodnutí, ktoré dostanete/ste dostali poštou.

Informácia k výsledkom prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnený dňa 17. 5. 2024 na výveske školy a na webovej stránke školy.

Neprijatým uchádzačov odošle riaditeľka školy rozhodnutie o neprijatí najneskôr 17.5.2024.

Ak riaditeľka strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname uchádzačov zo 17. 5. 2024 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov prijímacieho konania, t.j. do 22. 5. 2024. Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške, strácajú platnosť.

Po doručení písomného potvrdenia riaditeľka školy vyhotoví a odošle rozhodnutie o prijatí uchádzačovi do 5 pracovných dní.

Zákonní zástupcovia neprijatých uchádzačov na vzdelávanie môžu podať odvolanie (riadne doručenie odvolaní – poštou, osobne cez podateľňu školy, nie cez Edupage – len informatívny charakter).

Viac informácií nájdete: https://sosmis.sk/prijimacie-pohovory/

Vedenie školy