Informačné systémy a služby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Informačné systémy a služby zahŕňa v študijnom odbore 7237 6 (od 1. septembra 2012 – 7237 M) Informačné systémy a služby teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované najmä v priestoroch školy a praktické formou cvičení v škole i priamo na pracoviskách spolupracujúcich inštitúcií.

Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný ako odbor profesijnej prípravy informačného pracovníka pre oblasť informačných služieb, systémov a sietí vo všetkých druhoch informačných inštitúcií so základnými predpokladmi pre výkon informačných činností.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy jednotlivých všeobecno-vzdelávacích predmetov, ktoré sú nevyhnutnou požiadavkou pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť informačných procesov, služieb, systémov, tvorbu informačných produktov, na základy ekonomiky, práva, prácu s informačnými technológiami, sociálnu a mediálnu komunikáciu a výchovu. V rámci odbornej prípravy žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti o realizácii jednotlivých informačných činností a o prezentácii informačných produktov s využitím informačno-komunikačných technológií.

Škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a pod.

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Kadnárovej ulici 7 v Bratislave. Praktická príprava prebieha v 1., 2., 3. a 4. ročníku v školských odborných učebniach a v informačných inštitúciách, predovšetkým v knižniciach, ktoré sú našimi partnermi (CVTI SR v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave, Mestská knižnica v Bratislave a i.).

Štyri počítačové učebne, ktoré slúžia na praktickú prípravu v informačných činnostiach sú vybavené nevyhnutnou technikou i softvérom a sú trvalo pripojené na internet. Informačné inštitúcie a firmy pomáhajú zabezpečovať súvislú odbornú prax v 3. a 4. ročníku v trvaní 3 týždňov v oboch ročníkoch. Počas praxe sa žiaci naučia vykonávať odborné činnosti a zvládať záťažové situácie v práci s klientom a používateľom. Pripravia sa na spracovanie komplexnej odbornej maturitnej práce.

Absolventi študijného odboru 72 376 00 Informačné systémy a služby sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti informačného charakteru, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie a to vo funkcii knihovníka a informačného pracovníka vo všetkých typoch knižníc, informačných inštitúcií a sietí.

Absolventi sú vo funkcii stredne kvalifikovaných pracovníkov schopní aplikovať teoretické poznatky v knižničnej a informačnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií a médií, najmä v oblasti tvorby, vyhľadávania, získavania, spracovania, ochrany, prenosu a sprístupňovania informácií a dokumentov z tradičných aj elektronických informačných zdrojov i v oblasti informačného prieskumu, rešeršnej stratégie, informačnej analýzy, informačnej výchovy, manažmentu a práce s novými médiami. Absolventi vedia pracovať s grafickými programami, tvoriť webové stránky a všetky druhy multimediálnych prezentácií.

Absolventi majú mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Majú byť dostatočne adaptabilní aj v príbuzných odboroch, schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopní pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň sú schopní uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolventi sú pripravovaní v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Majú predpoklady pre ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Sú naklonení a otvorení novým trendom a metódam v danej profesii.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

Absolventi majú predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi a etickými zásadami spoločnosti. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium.

Pridaj komentár