Školský podporný tím

Škola disponuje v súlade s § 84a) a § 21 a 24n. zákona 138/2019 o pedagogických a odborných zamestnancoch školským podporným tímom, ktorý je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov – školského psychológa, sociálneho pedagóga a výchovnej poradkyne. Členovia tímu úzko spolupracujú s triednymi učiteľmi, pedagógmi, rodičmi, ako aj s externými členmi poradenského zariadenia CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) Bratislava 3.

Členovia školského podporného tímu sa snažia napĺňať §4, §23, §24, § 26 a § 27 podľa Zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, plánom činností a pracovnou náplňou určenou riaditeľkou školy.

Poskytujú individuálnu a skupinovú prácu, kariérne poradenstvo, preventívne programy v triedach – besedy a diskusie pri sociálno-patologických javoch, reedukácia nevhodného správania a podpora prosociálneho etického správania. Podieľa sa na rozvoji zdravej sociálnej klíme a zvládania ťažkých životných situácií.

V prípade potreby a pomoci  napíšte na mail: poradenstvo@sosmis.sk

Školský podporný tím i pedagogickí asistenti v našej škole môžu pôsobiť práve vďaka projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov.

team skrutky

Členovia školského podporného tímu:

  • Sociálna pedagogička
    Mgr. LAURA BERKOVÁ                                              
    E-mail:  –  laura.berkova@sosmis.sk – v prípade individuálnych konzultácií,
    poradenstvo@sosmis.sk
    Telefón: 02/49 20 35 20

loga

Pridaj komentár