Rada školy

Rada školy pri Strednej odbornej škole masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po ustanovujúcom zasadnutí dňa 11. októbra 2021.

Predseda:

Mgr. Peter Guldan

Podredseda:

Mgr. Nina Škvareninová

Členovia:

delegovaní zástupcovia z BSK od 1. novembra 2018:

Mgr. Michal Drotován

Mgr. Peter Pilinský

PaedDr. Peter Solárik

Katarína Weissová

za nepedagogických zamestnancov:

Mária Šišovičová

zástupca žiakov:

Laura Hrabovská

zástupcovia rodičov:

Marek Neuwirth

Andrea Švecová

Naďa Trenčanská

Emailový kontakt:

rada.skoly.sosmis@gmail.com

Činnosť Rady školy

Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberá:

  • zásadnými otázkami výchovnovzdelávacieho procesu – školským vzdelávacím programom
  • plánom práce školy
  • prijímaním žiakov do 1. ročníka
  • výsledkami maturitnej skúšky
  • novými študijnými odbormi Masmediálne štúdiá, Marketingová komunikácia
  • materiálno-technickým vybavením školy
  • hospodárením s pridelenými finančnými prostriedkami školy
  • aktuálnymi problémami

Pridaj komentár