História školy

                    Naša škola oslávila v roku 2013 šesťdesiate výročie svojho založenia. Za toto dlhé obdobie svojej existencie prešla niekoľkými zmenami učebných plánov i samotného názvu školy. Založená bola v roku 1953 ako Osvetová škola v Bratislave. Týmto rokom sa datuje vznik stredného knihovníckeho školstva na Slovensku. Ťažiskovým študijným odborom sa v súvislosti s kádrovým zabezpečením činnosti knižníc postupne stalo knihovníctvo. V 60. rokoch došlo ku kvalitatívnemu posunu v stredoškolskej príprave knižnično-informačných a kultúrno-výchovných pracovníkov, čo sa odrazilo i v zmene názvu Osvetovej školy v r. 1962 na Strednú knihovnícku školu (SKŠ). Podľa potrieb aktuálnej praxe vychovávala formou denného, nadstavbového a diaľkového štúdia knihovníkov, informačných, osvetových pracovníkov a archivárov v odboroch knihovníctvo, vedecko-technické informácie, archívnictvo a kultúrno-výchovná práca. SKŠ sa významne podieľala aj na podpore rozvoja regionálneho knihovníctva a knižníc, keď v súlade s ich narastajúcimi potrebami zriadila konzultačné strediská a štúdium popri zamestnaní v Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. V priebehu 30 rokov (do r. 1992) koexistovala so Strednou priemyselnou školou grafickou, vychovávajúcou odborné kádre pre polygrafický priemysel. V roku 2009 bola škola v súlade s platnou legislatívou premenovaná na Strednú odbornú školu knihovníckych a informačných štúdií (SOŠKIŠ).

 X7

 

                 K významnejšej modifikácii učebných plánov SKŠ došlo v r. 1984, keď sa štúdium budúcich knihovníkov a informačných pracovníkov začalo realizovať v integrovanom študijnom odbore vedecké informácie a knihovníctvo. V roku 1992 sa prijalo rozhodnutie rozšíriť študijný profil absolventa odklonom od úzko špecializovaného a inštitucionálne zameraného štúdia v súlade s vývojom informačných odborov a študijnými programami škôl podobného zamerania v zahraničí a o otvoril sa nový študijný odbor informačné systémy a služby s odborným zameraním na knihovníctvo a vedecké informácie, archívnictvo a hospodárske informácie. Hlavným vzdelávacím cieľom novokoncipovaného študijného programu sa stala príprava stredoškolsky kvalifikovaných knižnično-informačných pracovníkov na samostatné vykonávanie činností informačného charakteru v rôznych typoch knižničných a informačných pracovísk, systémov a sietí. Zavedením netradičného štúdia odborného zamerania hospodárske informácie (Business Information) sa dospelo k vhodnému spojeniu štúdia informačných predmetov najmä s ekonomicky zameraným vzdelaním, čím došlo k užšiemu prepojeniu odborného firemného záujmu (napr. účtovníctvo, finančníctvo, peňažníctvo, manažment, dane, marketing) vo vedomostiach a zručnostiach absolventa s kvalifikáciou v informačnej oblasti. Zvýšený dôraz sa začal klásť na výučbu cudzích jazykov, aplikácií výpočtovej techniky a na skvalitnenie praktickej výučby. Skĺbením štúdia informačných a sociálno-ekonomicky zameraných predmetov bol absolvent pripravený uchádzať sa o zamestnanie nielen vo sfére verejných informačných služieb, ale aj v peňažníctve, informačnom systéme podnikov, štátnej a miestnej správy, samosprávy a pod. Na základe zmeny koncepcie poskytovaného štúdia smerom k posilneniu všeobecného informačného vzdelávania sa roku 1993 zmenil aj názov školy zo Strednej knihovníckej školy (SKŠ) na Školu knihovníckych a informačných štúdií (ŠKIŠ). V roku 2009 bola škola v súlade s platnou legislatívou premenovaná na Strednú odbornú školu knihovníckych a informačných štúdií (SOŠKIŠ) a v r. 2014 v súlade s obohatením o nový študijný odbor – masmediálne štúdiá – začala škola pôsobiť s novým názvom: Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií (SOŠMIŠ). Od šk. roka 2015/2016 škola ponúka aj štúdium v novootvorenom odbore marketingová komunikácia.

                 Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) je jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, ktorá poskytuje stredoškolské vzdelávanie v oblasti knihovníctva a informačných štúdií, masmediálnych štúdií, marketingu a reklamy. Ide o jedny z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich odborov, a replica cartier preto je kľúčovou snaha o prepojenosť trhu práce so vzdelávacou ponukou. Na všetkých, ktorí sa do procesu komunikácie informácií zapájajú prípravou moderných informačných špecialistov, leží veľká dávka zodpovednosti za podiel na akcelerácii spoločenského vývoja, ktorého zásadným aktérom sú práve informačné služby a technológie. V tejto súvislosti možno konštatovať historický prínos novodobých modifikácií v obsahovom smerovaní štúdia SOŠMIŠ, ktoré boli vyvolané zmenami v chápaní a obsahu profesie knihovníka, informačného pracovníka a pracovníka v mediálnej sfére a marketingu v rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti. Súčasná koncepcia odborného vzdelávania SOŠMIŠ poskytuje nielen záruku kvalitnej prípravy knihovníkov a informačných pracovníkov, pracovníkov v médiách a marketingu, ale je i pevným základom, na ktorom sa dá v prípade nutnosti zmien v obsahu vyučovania v súlade s požiadavkami trhu práce spoľahlivo stavať. Zohľadňuje totiž perspektívu budúceho rozvoja informačných služieb aj mediálnej a marketingovej sféry a s tým súvisiacej náplne jednotlivých kompetencií alebo odborných znalostí a zručností, no zároveň aplikuje odbory, ktoré tvoria podstatnú časť profesionálnych činností v krajinách celej Európy. Napĺňaním aktuálnych trendov a zámerov je tak SOŠMIŠ pripravená vychovávať a vzdelávať európskych odborných pracovníkov pre oblasť informačných služieb, médií, marketingu a reklamy.

Pridaj komentár