Školská psychologička

Mgr. Daniela Jančušková

Poskytuje:

  • psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia + spolupodieľanie sa na vytváraní, aktualizácii a inovácii individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami + podieľanie sa na jeho aplikácii v praxi
  • individuálne a skupinové psychologické poradenstvo a konzultácie žiakom, rodičom /resp. zákonným zástupcom žiakov/ a učiteľom /pedagogickým zamestnancom/, individuálne rozhovory žiakom formou podľa vlastného výberu /online (audio/video-hovor), mailom, telefonicky, osobne/ – v prípade akýchkoľvek ťažkostí, radostí alebo starostí v triede, škole alebo doma /v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov/
  • pomoc a podporu pri predchádzaní vzniku problémov, riešení už vzniknutých problémov a zmierňovaní následkov daných problémov
  • prácu s dôrazom na skvalitňovanie medziľudských vzťahov na škole

Konzultačno-poradenské hodiny pre žiakov, učiteľov a rodičov:

utorok: podľa dohody v čase 9:00 – 15:00
streda: podľa dohody v čase 9:00 – 15:00
štvrtok: podľa dohody v čase 9:00 – 15:00