UFIČ MS

ÚFIČ MS 2023

Ústna forma internej časti (ÚFIČ) maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 29. 5. – 2. 6. 2023.


Maturitná skúška 2020/21 – Zoznam skupiny príbuzných predmetov

Na základe bodu 5.4  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 vydaného ministrom školstva SR dňa 22. marca 2021 riaditeľka  Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých maturitných predmetov.

pre odbor 7237 M informačné systémy a služby – ISS predmety MS 2020_21

pre odbor 7218 M masmediálne štúdiá – MMŠ predmety MS 2020_21

pre odbor 7237 M marketingová komunikácia  – MKK predmety MS 2020_21


Maturitná skúška 2020/21 – aktuálne informácie

Aktuálne rozhodnutie ministra školstva zo dňa 22. marca 2021 o termínoch a organizácii internej časti maturitných skúšok  v školskom roku 2020/2021 je zverejnené na stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

Na základe tohto rozhodnutia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe.

Najdôležitejšie termíny:
  • do 3. mája 2021 – riaditeľka strednej školy určí  skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu,
  • do 5. 5. 2021 uzavrieť hodnotenie a klasifikáciu žiakov posledných ročníkov stredných škôl za druhý polrok školského roka 2020/2021 ,
  • 6. – 7. 5. 2021 – komisionálne skúšky pre žiakov posledných ročníkov,
  • 10. mája 2021 sa uskutoční zasadnutie pedagogickej rady
  • 14. mája 2021 – sa končí školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.
  • do 18. mája 2021 – kontrolujú aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky  dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie,
  • do 19. mája 2021 –  sprístupní škola výsledné známky  plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka,
  • do 21. mája 2021 – plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky,
  • od 7. júna – 11. júna 2021 – prebieha Ústna forma internej časti MS
  • do konca júna 2021 – škola vydá maturitné vysvedčenie

Maturitná skúška – Zoznam skupiny príbuzných predmetov

Na základe bodu 4.3  Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 23. apríla 2020 riaditeľka  Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave určuje skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých maturitných predmetov.

pre odbor 7237 M informačné systémy a služby – ISS predmety MS 2020

pre odbor 7218 M masmediálne štúdiá – MMŠ predmety MS 2020

pre odbor 7237 M marketingová komunikácia  – MKK predmety MS 2020


Maturitná skúška – aktuálne informácie 

Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa maturitných skúšok a ďalších foriem ukončovania štúdia na stredných školách v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedených stránkach:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/maturity-a-zaverecne-skusky/

Na základe tohto usmernenia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe.


Ústna forma internej časti maturitnej skúšky 2020 – pozor zmena!!!

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom. Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, na základe ktorého sa mení termín ústnej formy internej časti  (ÚFIČ) maturitnej skúšky 2020. ÚFIČ MS 2020 sa uskutoční najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.