Profil školy

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave (SOŠMIŠ) realizuje stredoškolské odborné vzdelávanie zamerané na prípravu informačných a mediálnych pracovníkov schopných uplatniť sa vo všetkých typoch informačných inštitúcií a médiách. Na potreby a aktuálne trendy informačnej spoločnosti reaguje moderným typom informačného vzdelávania, ktoré spĺňa požiadavky európskej informačnej praxe.

  Okrem všeobecnovzdelávacích predmetov a posilnenej jazykovej prípravy sa zameriava

  • v odbore informačné systémy a služby na výučbu knižnično-informačných činností, výpočtovej techniky, informatiky a informačných technológií, administratívnych zručností, základov ekonomiky, manažmentu, informačnej politiky, práva a sociálnej komunikácie.
  • v odbore masmediálne štúdiá  na oblasť mediálneho trhu a mediálnej tvorby, na špecifiká printových médií, rozhlasu, televízie a online médií. Žiaci získajú prehľad o fungovaní médií a osvoja si základné zručnosti pre prácu v médiách a s médiami. Vo vyšších ročníkoch dostanú potrebné vedomosti z oblasti psychológie médií, etiky médií a práva.

  Absolvent SOŠMIŠ vie flexibilne získavať, spracovávať, sprístupňovať a využívať všetky typy informačných zdrojov, systémov a služieb. Kvalitu odborného vzdelávania SOŠMIŠ garantuje i odborná prax študentov, či spolupráca s informačnými a mediálnymi inštitúciami doma a v zahraničí.

Pridaj komentár