Občianske združenie

Rodičovský príspevok na školský rok 2022/2023

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia) a priatelia školy!

V záujme zlepšenia materiálnych a finančných podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2022/2023 si Vás dovoľujeme osloviť s odporúčaním poskytnutia finančného príspevku 40 Eur na žiaka. V prípade, že školu navštevujú súrodenci, platí iba jeden.

Škole môžete pomôcť napr. aj 2 % z daní, bezplatným, prípadne zvýhodneným vykonaním rôznych remeselných prác, darovaním papiera, tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

– nákup informačno-komunikačnej techniky do odborných učební, TV a rozhlasového štúdia, tried,

– doplnenie učebných pomôcok do jednotlivých predmetových komisií,

– podpora žiackych vzdelávacích a mimoškolských aktivít, krúžkov, domácich a zahraničných exkurzií, lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu pod.,

– odmeňovanie úspešných študentov,

– dokončenie renovačných prác v budove školy,

– prevádzka tlačiarní a kopírovacích zariadení

Občianske združenie: Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť

Sídlo: Kadnárova 7, 834 14 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31786901

Číslo účtu: SK64 0900 0000 0051 2235 2541

Banka: Slovenská sporiteľňa

 

Forma platby:

1. osobne – zaplatením sumy triednemu učiteľovi,, ktorý podpíše žiakovi, že sumu prevzal

2. peňažným poštovým poukazom, na ktorom treba uviesť meno, priezvisko a triedu žiaka

3. bezhotovostným bankovým prevodom na číslo účtu:  SK64 0900 0000 0051 2235 2541

(v správe pre príjemcu uviesť : meno, priezvisko a triedu žiaka)

O čerpaní finančných prostriedkov budete informovaní na rodičovských združeniach.

Akékoľvek otázky, podnety alebo pripomienky adresujte riaditeľovi školy na adresu: riaditel@sosmis.sk  alebo marek.neuwirth@porsche.sk

Ďakujeme Vám za poskytnutú finančnú podporu a spoluprácu.

Mgr. Jana Mašlejová
riaditeľka školy

a

Marek Neuwirth
predseda OZ

Pridaj komentár