Masmediálne štúdiá

Charakteristika študijného odboru 7218 M Masmediálne štúdiá

Príprava v školskom vzdelávacom programe Masmediálne štúdiá zahŕňa v študijnom odbore 7218 M masmediálne štúdiá teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované najmä v priestoroch školy a praktické formou cvičení v škole i priamo na pracoviskách spolupracujúcich inštitúcií. Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný ako odbor profesijnej prípravy pracovníkov, ktorí budú pôsobiť v médiách alebo s nimi úzko spolupracovať v príbuzných profesiách. Práca v médiách a s médiami je náročná a v budúcnosti sa v tejto oblasti vytvorí ešte väčšia potreba doplniť tímy o odborne zdatných pracovníkov, ktorí budú vedieť kvalifikovane pomáhať pri mediálnej tvorbe alebo pri komunikácii s médiami. Nový študijný odbor sa zameriava predovšetkým na prípravu žiakov na vyhľadávanie, triedenie, spracovanie, sprístupňovanie a tvorbu informácií (informačný pracovník vo všetkých typoch médií, pracovník pre styk s verejnosťou). Jedným z cieľov nového študijného odboru je aj rozvinúť tvorivé talenty, ktoré by ďalej pokračovali v štúdiu v tomto odbore na vysokej škole. Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne. Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy jednotlivých všeobecno-vzdelávacích predmetov, ktoré sú nevyhnutnou požiadavkou pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť mediálneho trhu a mediálnej tvorby, na špecifiká printových médií, rozhlasu, televízie a online médií. Žiaci získajú prehľad o fungovaní médií a osvoja si základné zručnosti pre prácu v médiách a s médiami. Vo vyšších ročníkoch dostanú potrebné vedomosti z oblasti psychológie médií, etiky médií a práva. V rámci odbornej prípravy žiaci získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri komunikácii a v mediálnej tvorbe. Dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie jeho osobnostných, profesionálnych vlastností a postojov.

Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, pri tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa dialogické slovné metódy formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania) a pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Kadnárovej ulici 7 v Bratislave. Praktická príprava prebieha v 1., 2., 3. a 4. ročníku v školských odborných učebniach a priamo v redakciách partnerských médií. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.

Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporúčanie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu k individuálnym potrebám žiaka, stupňu a typu poruchy, úrovni kompenzácie poruchy a možnostiam školy.

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich so vzdelávaním, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na medzinárodnej študentskej konferencii, ktorá začala na škole svoju tradíciu. Budú sa podieľať na príprave literárnych podujatí a besiedok. V rámci sociálnej pomoci sa žiaci zapoja do zbierky kníh, šatstva a hračiek pre deti z detských domovov. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové, printový aj internetový školský študentský časopis a iné) ponúkajú našim žiakom možnosť efektívne využívať svoj voľný čas.

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s garantmi odbornej praxe v partnerských inštitúciách. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.

Charakteristika absolventa

Absolventi študijného odboru 7218 M masmediálne štúdiá budú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom schopní samostatne vykonávať viaceré odborné činnosti v médiách a pre médiá, pre ktoré je podmienkou úplné stredné odborné vzdelanie. Budú sa uplatňovať najmä vo všetkých typoch médií v pracovných pozíciách: mediálny pracovník, informačný pracovník, kreatívny pracovník v oblasti propagácie, reprezentant spoločnosti pre styk s verejnosťou a inými inštitúciami, textový korektor, organizátor spoločenských podujatí, tvorca webových stránok a ďalších informačných a reklamných produktov, referenčný pracovník, konzultant, rešeršér. Absolventi budú vo funkcii stredne kvalifikovaných pracovníkov schopní aplikovať teoretické poznatky v mediálnej praxi s využitím moderných informačných a komunikačných technológií, najmä v oblasti vyhľadávania, analýzy, triedenia, spracovania, a sprístupňovania informácií. Budú sa môcť uplatniť v mediálnej tvorbe – pri tvorbe novinových článkov, rozhlasových či televíznych správ a reportáží. Absolventi majú mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Majú byť dostatočne adaptabilní aj v príbuzných odboroch, schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopní pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň budú schopní uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolventi budú pripravovaní v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykovými, počítačovými). Budú mať predpoklady pre ďalší odborný, profesionálny a osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Budú naklonení a otvorení novým trendom a metódam v danej profesii. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie. Absolventi budú mať predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi a etickými zásadami spoločnosti. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium.

Pridaj komentár