Prijímacie konanie 2021/2022 – 2. kolo

Aktuality on 4 Jun , 2021

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

oznamujeme Vám, že  po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania.

V súlade s § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2021/2022:

 1. V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:
  • v študijnom odbore 7232 M 00 marketingová komunikácia  – 1 uchádzača,
  • v študijnom odbore 7218 M 00 masmediálne štúdiá  – 4 uchádzačov.
 2. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy pre prijímacie konanie v druhom kole do 16. júna 2021.
 3. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2020/2021.
 4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční 22. júna 2021.
 5. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke a Rozhodnutie o prijatí zaslané uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
 6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. júna 2021 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 7. Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk alebo na t. č. 02/49 20 35 28.

V Bratislave dňa 4. 6. 2021

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy