Prijímacie pohovory – aktuálne informácie

Aktuality on 30 Apr , 2020

Aktuálne rozhodnutie ministra školstva týkajúce sa prijímacích pohovorov na stredné školy v čase tejto mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nájdete na uvedenej stránke:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

Na základe tohto usmernenia vás budeme postupne informovať o ďalšom postupe na našej stránke v časti Prijímacie pohovory:

https://sosmis.sk/prijimacie-pohovory/

 

Najdôležitejšie termíny:

  • do 7. 5. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium, vypracované na základe rozhodnutia z MŠVVa Š SR zo dňa 29.4.2020
  • do 15. 5. 2020 – zákonný zástupca žiaka podá prihlášku buď na  ZŠ alebo na SŠ
  • do 19. 5. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ
  • do 29. 5. 2020 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí

Celý harmonogram prijímania na stredné školy 2019/2020: PP terminy

 

v Bratislave dňa 30. 4. 2020

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy