Riaditeľské voľno

Aktuality on 16 Sep , 2016

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujem, že dňa 16. 9. 2016(piatok) poskytujem žiakom SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava z prevádzkových a organizačných dôvodov riaditeľské voľno.

riaditeľka školy