Výsledky prijímacieho konanie 2023/2024

Aktuality on 1 Jan , 1990

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024:

Študijný odbor 7237 M 00 informačné systémy a služby –

výsledková listina PP 2023_2024 ISS Stiahnuť

Študijný odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá –   

výsledková listina PP 2023_2024 MMŠ Stiahnuť

Študijný odbor 7232 M 00 marketingová komunikácia – 

výsledková listina PP 2023_2024 MKK Stiahnuť

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali poštou.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 25. mája 2023 doručí  škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka

V prípade, že žiak – uchádzač bol prijatý a nenastúpi, oznámte nám to čo najskôr elektronicky (cez Edupage alebo mailom: riaditel@sosmis.sk) alebo telefonicky (02/49203510).

V prípade, že žiak – uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta a má enormný záujem študovať  v našej škole, môže jeho zákonný zástupca podať odvolanie elektronicky – cez Edupage, cez e- Goverment, poštou alebo mailom: riaditel@sosmis.sk.

Odvolanie_proti_rozhodnutiu Stiahnuť

pokyny-k-odvolaniu_bsk Stiahnuť

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy