Začiatok školského roka 2021/2022

Aktuality on 30 Aug , 2021

Milí naši študenti a rodičia,

otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. 9. 2021 (vo štvrtok) o 9:00 hod. v kmeňových triedach.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky so školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez informačný systém školy Edupage.

Postup: V časti Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

V prípade, že nebudete môcť odovzdať vyhlásenie cez Edupage, môžete ho odovzdať aj v papierovej podobe resp. zaslať scan vyhlásenia na mail triedneho učiteľa.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti Ž-PŽ.docx

Tešíme sa na vás!