Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie

Aktuality on 29 Apr , 2020

Vážení rodičia, milí  žiaci, 

na základe bodu 4.  Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 vydaného ministrom školstva SR dňa 20. apríla 2020 Vám oznamujem, že v čase prerušeného vyučovania budú na našej škole vo všetkých študijných odboroch: informačné systémy a služby, masmediálne štúdiá, marketingová komunikácia klasifikované vyučovacie predmety podľa tabuľky č. 1 uvedenej v prílohe (známkou 1 – 5) a neklasifikované vyučovacie predmety podľa tabuľky č. 1 uvedenej v prílohe (slovne absolvoval/neabsolvoval).

Predmety, z ktorých žiaci pred prerušením vyučovania boli neklasifikovaní, čiže hodnotení slovne absolvoval/neabsolvoval (napr. náboženská výchova, etická výchova, žiaci oslobodení od telesnej a športovej výchovy) ostávajú aj naďalej v platnosti.

Pri vyučovacích predmetoch, ktoré budú klasifikované aj neklasifikované, sa uplatňujú body 2., 3., Zásady hodnotenia a bodu 1. Získavanie podkladov na hodnotenie Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho vyučovacieho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2. a 3.  predmetného usmernenia. Vo výnimočných prípadoch je možné určiť pred postupom do vyššieho

ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhodne pedagogická rada. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

Hodnotenie bolo  prerokované v pedagogickej rade školy (per rollam) dňa 21. apríla 2020

V Bratislave dňa 29. apríla 2020

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy

Príloha:
Tabuľka č. 1 – HODNOTENIE JEDNOTLIVÝCH PREDMETOV