Kritéria na prijatie

Aktuality on 7 May , 2020

Kritéria na prijatie pre školský rok 2020/2021:

Kritéria na PP 2020-2021

Najdôležitejšie termíny:

  • do 7. 5. 2020 – SŠ zverejní kritéria prijatia na štúdium, vypracované na základe rozhodnutia z MŠVVa Š SR zo dňa 29.4.2020
  • do 15. 5. 2020 – zákonný zástupca žiaka podá prihlášku buď na  ZŠ alebo na SŠ

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí:

  1. cez informačný systém základnej školy (EduPage),
  2. odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu – sona.demovicova@sosmis.sk alebo alena.trajdova@sosmis.sk
  3. poštou na adresu strednej školy  – SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava
  • do 19. 5. 2020 – riaditeľ ZŠ zašle prihlášky žiakov na SŠ
  • do 29. 5. 2020 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí

Celý harmonogram prijímania na stredné školy 2019/2020: PP terminy