Maturita 2015

Základné informácie:

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2014/2015 upravuje zákon
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 319/2008 Z.z. o uznaní náhrady maturitnej skúšky s cudzieho jazyka v znení neskorších predpisov bola od 1. marca 2014 zrušená.

V cudzích jazykoch sa volí úroveň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca B1=základná úroveň, B2= vyššia úroveň .
Ostatné predmety nemajú určenú úroveň (napr. SJL, MAT). Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) môže žiak konať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si určil pri prihlasovaní na MS.
Ak si zvolíte ako dobrovoľný predmet CUJ, budete konať z neho len ústnu časť na úrovni B1 alebo B2. Dobrovoľnú maturitnú skúšku možno konať najviac z dvoch predmetov, ktoré boli súčasťou vzdelávacieho programu. Pod dobrovoľnou MS z MAT sa rozumie iba vykonanie EČ alebo iba internej časti alebo oboch častí súčasne. Žiak vykoná úspešne EČ z MAT ak získa viac ako 33%.

Žiaci s vývinovými poruchami učenia a so sluchovým postihnutím (evidovaní počas štúdia výchovným poradcom školy) môžu konať MS z cudzích jazykov len z ústnej časti a musia o túto úpravu písomne požiadať riaditeľa školy a zároveň oznámiť spôsob vykonania MS do 30. 9. 2014.

Zmena v hodnotení! Žiak úspešne vykoná MS (EČ, PFIČ, ÚFIČ) ak hodnotenie ÚFIČ nie je horšie ako 3 a v PFIČ získa viac ako 25% alebo v EČ viac ako 33%. Hodnotenie ÚFIČ je 4 a v PFIČ získa viac ako 25% a súčasne v EČ viac ako 33%.

V dňoch 17. – 20. marca 2015 sa podľa pokynov Národného ústavu certifikovaných meraní- NÚCEM Bratislava uskutoční EČ a PFIČ riadneho termínu maturitnej skúšky 2015 z týchto predmetov nasledovne:
17. 3. 2015 (utorok): EČ a PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry – čas: 90+150 minút
18. 3. 2015 (streda): EČ a PFIČ z anglického jazyka a ďalších jazykov– čas: B1- 100+60 minút, B2- 120+ 60 minút
19. 3. 2015 (štvrtok): EČ z matematiky – 120 minút

Náhradný termín EČ a PFIČ MS bude 14. – 17. apríla 2015.
Opravný termín EČ a PFIČ MS bude 3. – 8. septembra 2015.

Ústna forma internej časti MS v termíne v máji 2015 (presný termín upresníme) .

Praktická časť odbornej zložky
sa uskutoční v mesiaci marec – apríl 2015.

Do 30. 9. 2014 musia žiaci odovzdať prihlášky na MS svojmu triednemu učiteľovi!
Do 31. októbra 2014 škola elektronicky prihlási žiakov na predmety a úrovne MS, ktoré si zvolili a takisto prostredníctvom osobitných formulárov prihlási žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Závažné zmeny (len osobitné prípady) po schválení riaditeľom školy možno ešte nahlásiť elektronicky a zároveň písomne na NÚCEM do 31. januára 2015.

Hodnotenie EČ a PFIČ bude žiakom oznámené najneskôr 10 dní pred konaním ÚFIČ MS.

Bližšie informácie o priebehu MATURITY 2015 nájdete  na stránke www.nucem.sk.

V prípade nejasností sa informujte u školského koordinátora maturitných skúšok
Mgr. Jany Mašlejovej.

 

Komplexné odborné maturitné práce

Konzultačné hodiny pre 4. ročník v termíne od 8. januára do 29. januára 2014

Mgr. Borková                                  piatok 10.45 – 11.30

Ing. Čapla                                     štvrtok 9.45 – 10.30

Mgr. Daniláková                              utorok 9.45 – 10.30

Mgr. Guldan                                   streda 10.45 – 11.30

Ing. Hudáková                               streda 9.45 – 10.30

Ing. Pazderová                              streda 11.30 – 12.20

Mgr. Prágerová, PhD.                      štvrtok 14.00 – 14.45

Mgr. Rusňáková                              streda 8.50 – 9.35

 

 

 

16.12.2013 – Termíny
16.12.2013 – Správa z praxe
16.12.2013 – Záverečná práca_šablóna_pokyny
 16.1.2014 – Titulny list správa z praxe16.1.2014 – Citovanie a odkazovanie na použité zdroje 1. časť

16. 1. 2014 – Citovanie a odkazovanie na použité zdroje 2. časť

Odkaz na portal pre tvorbu Bg. odkazov podľa novej normy (nezabudnut kliknut hore vlavo na Vytvorit novou citaci)

21.01.2014 – Hodnotenie z praxe

22.04.2014 – PČOZ 2013/2014 harmonogram – zmena

Pridaj komentár