Maturita 2021 – aktuálne informácie

Aktuality on 22 Mar , 2021

Milí študenti a rodičia,

určite ste zaregistrovali, že minister školstva mal tlačovú besedu, na ktorej informoval verejnosť o nasledujúcich udalostiach v školstve.

Nás sa týka predovšetkým realizácia  MATURITY 2021. Oficiálne rozhodnutie ministra školstva je zverejnené na stránke ministerstva školstva:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-skolskom-roku-20202021/

Termíny:
  • do 3. mája 2021 – riaditeľka strednej školy určí  skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu,
  • do 5. 5. 2021 uzavrieť hodnotenie a klasifikáciu žiakov posledných ročníkov stredných škôl za druhý polrok školského roka 2020/2021 ,
  • 6. – 7. 5. 2021 – komisionálne skúšky pre žiakov posledných ročníkov,
  • 10. mája 2021 sa uskutoční zasadnutie pedagogickej rady
  • 14. mája 2021 – sa končí školské vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách. Dátum vydania vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy sa zhoduje s dňom ukončenia školského vyučovania.
  • do 18. mája 2021 – kontrolujú aritmetický priemer a výslednú známku v predmete internej časti maturitnej skúšky  dvaja skúšajúci členovia predmetovej maturitnej komisie a schvaľuje ho predseda školskej maturitnej komisie,
  • do 19. mája 2021 –  sprístupní škola výsledné známky  plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka,
  • do 21. mája 2021 – plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka môže písomne požiadať z niektorého predmetu o vykonanie ústnej formy internej časti maturitnej skúšky,
  • od 7. júna – 11. júna 2021 – prebieha Ústna forma internej časti MS
  • do konca júna 2021 – škola vydá maturitné vysvedčenie

O ďalšom postupe Vás budeme priebežne informovať.

Vedenie školy