Oznam o priebehu prijímacích skúšok 2021/2022

Aktuality on 27 Apr , 2021

Prijímacie konanie sa uskutočňuje v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie a Rozhodnutím ministra z 26. januára 2021

Prijímacie skúšky sa uskutočnia prezenčnou formou v termínoch:

  • 3. 5. 2021  –  1. termín prijímacích skúšok
  • 10. 5. 2021 – 2. termín prijímacích skúšok

Organizácia prijímacej skúšky:

8.00 – 8:30 – prezentácia uchádzačov o štúdium vo vstupnom vestibule

8:40 – 9:25 – metodické pokyny a test zo SJL

9:30 – 10:15 – metodické pokyny a test z MAT

10:20 – 11:05 – metodické pokyny a test zo všeobecného prehľadu (platí pre odbor 7218 M 00 masmediálne štúdiá)

Podmienky vstupu do budovy školy počas konania prijímacích skúšok:

1. Do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium, okrem nevyhnutného sprievodu zdravotne ťažko postihnutých osôb. Rodičia ostatných uchádzačov do budovy školy nevstupujú.

2. V zmysle aktuálne platnej vyhlášky sa uchádzač preukáže pri prezentácii negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starším ako 7 dní alebo má výnimky z preukázania sa negatívnym výsledkom testu (ako sme uviedli v pozvánke). Preukazuje sa len uchádzač.

3. V priestoroch školy musia mať všetky osoby po celú dobu prekryté horné dýchacie cesty.

4. V čase konania skúšok z hygienických dôvodov odporúčame minimalizovať konzumáciu stravy a nápojov.

5. Každý žiak použije počas skúšok vlastné písacie potreby.

6. Je potrebné minimalizovať osobný kontakt, vrátane podávania rúk.

TEŠÍME SA NA VÁS!