Prijímacie konanie – 2. termín prijímacieho konania

Aktuality on 10 Jun , 2020

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

oznamujeme Vám, že  po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľka školy vyhlasuje 2. termín prijímacieho konania.

  1. V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:
    v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby  – 3 uchádzačov
  2. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy  SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7,  834 14 Bratislava pre prijímacie konanie v druhom kole do 19. júna 2020. Prijatie prihlášky zaslanej elektronicky na riaditel@sosmis.sk Vám potvrdíme spätným emailom.
  3. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2020/2021.
  4. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020.
  5. Rozhodnutie o prijatí bude zverejnené na webovej stránke do 25. júna 2020.
  6. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 30. júna 2020 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  7. Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk alebo na t. č. 02/49 20 35 28.

V Bratislave dňa 10. 6. 2020

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy