Prijímacie konanie 2021/22 – výsledky

Aktuality on 10 May , 2021

Výsledková listina prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – Výsledková listina PP 2021_22 ISS

Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá –   Výsledková listina PP 2021_22 MMŠ

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia – Výsledková listina PP 2021_22 MKK

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky.

Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2021/22:

1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

2. Ak nemá žiak/rodič EduPage konto a má uchádzač zadanú e-mailovú adresu zákonného zástupcu, dostane takúto správu do emailovej schránky. Správa obsahuje link na webstránku  školy a taktiež unikátny kód, pomocou ktorého sa vie žiak/rodič dostať k výsledkom. Pre zvýšenie bezpečnosti požiada EduPage ešte o zadanie rodného čísla dieťaťa.

Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 25. mája 2021 doručí  škole, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

potvrdenie o nastúpení_nenastúpení žiaka

V prípade, že žiak – uchádzač bol prijatý a nenastúpi, oznámte nám to čo najskôr elektronicky (cez Edupage alebo mailom: riaditel@sosmis.sk) alebo telefonicky (02/49203510).

V prípade, že žiak – uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta a má enormný záujem študovať  v našej škole, môže jeho zákonný zástupca podať odvolanie elektronicky – cez Edupage alebo mailom: riaditel@sosmis.sk.

Postup:

Uchádzač – ako si pozrieť rozhodnutie o prijatí/neprijatí a ako dať vedieť SŠ, či na ňu nastúpim?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u725

Uchádzač – ako podať odvolanie v prípade neprijatia?

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1681/u1685/u731

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy