Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990

Prijímacie konanie 2022/2023 – 2. kolo

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania.

V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2022/2023:

V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:

  • v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby – 5 uchádzačov,
  1. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy pre prijímacie konanie v druhom kole do 15. júna 2022.
  2. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2022/2023.
  3. Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest sa uskutoční 21. júna 2022 podľa kritérií určených v Podmienkach prijímacieho konania do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 na SOŠ MIŠ.
  4. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke a Rozhodnutie o prijatí zaslané uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
  5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. júna 2022 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk, maria.danilakova@sosmis.sk  alebo na t. č. 02/49 20 35 28 alebo 02/49 20 35 10.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy