Prijímacie konanie 2022/23 – výsledky

Aktuality on 1 Jan , 1990

Výsledkové listiny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Študijný odbor 7237 M informačné systémy a služby – 

Študijný odbor 72318 M masmediálne štúdiá –

Študijný odbor 7232 M marketingová komunikácia –

Kód uchádzača je uvedený v rozhodnutí, ktoré ste dostali elektronicky.

Postup ako nájsť výsledok prijímacieho konania pre školský rok 2022/23:

1. Ak má žiak/rodič EduPage konto na svojej základnej škole, príde mu do EduPage správa, v ktorej vidí výsledok prijímacieho konania. Rovnakú správu dostane aj do mobilnej aplikácie.

2. Ak nemá žiak/rodič EduPage konto a má uchádzač zadanú e-mailovú adresu zákonného zástupcu, dostane takúto správu do emailovej schránky. Správa obsahuje link na webstránku  školy a taktiež unikátny kód, pomocou ktorého sa vie žiak/rodič dostať k výsledkom. 

Prijatí uchádzači môžu podávať potvrdenia o nástupe až od 18.5. do 23.5.2022 (skôr vás ani nás systém nepustí). Ak uchádzač potvrdí nástup na inej škole, poradie uchádzačov sa posunie a uvoľnené miesto  ponúkneme ďalšiemu v poradí. O čom vás budeme informovať.

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium sa doručí škole cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

V prípade, že žiak – uchádzač bol neprijatý pre nedostatok miesta a má enormný záujem študovať  v našej škole, môže jeho zákonný zástupca podať odvolanie elektronicky – cez Edupage, poštou alebo mailom: riaditel@sosmis.sk

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy