Prijímacie konanie 2023/2024 – 2. kolo

Aktuality on 1 Jan , 1990

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 – 2. kolo

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

oznamujeme Vám, že riaditeľka školy vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania.

Podmienky prijímania uchádzačov ZŠ o štúdium na strednej škole

V súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovujem tieto podmienky prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium na strednú školu v školskom roku 2022/2023:

V 2. kole prijímacích skúšok je možné prijať z dôvodu nenaplnenia počtu:

  • v študijnom odbore 7237 M informačné systémy a služby – 6 uchádzačov,
  1. Prihlášku na vzdelávanie doručí uchádzač alebo jeho zákonný zástupca cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), osobne alebo poštou na adresu strednej školy pre prijímacie konanie v druhom kole najneskôr do 11. júna 2023.
  2. Uchádzači budú na štúdium prijatí na základe kritérií schválených pre školský rok 2023/2024.
  3. Prijímacia skúška na nenaplnený počet miest sa uskutoční 20. júna 2023 podľa kritérií určených v Podmienkach prijímacieho konania do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 na SOŠ MIŠ.
  4. Výsledky budú zverejnené na webovej stránke školy a Rozhodnutie o prijatí zaslané uchádzačom dňa 23. júna 2023.
  5. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  6. Ďalšie informácie o prijímacom konaní v 2. kole sa môže uchádzač a jeho zákonný zástupca dozvedieť na mailovej adrese riaditel@sosmis.sk, sona.demovicova@sosmis.sk, maria.danilakova@sosmis.sk  alebo na t. č. 02/49 20 35 28 alebo 02/49 20 35 10.

Mgr. Jana Mašlejová, riaditeľka školy