Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Aktuality on 26 Jan , 2021

Harmonogram  k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2021/2022 v súlade s rozhodnutím ministra z 26. 1. 2021  – rozhodnutie ministra 26.1.2021

  • do 26. 2. 2021 – termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v SŠ
  • do 8. 4. 2021 – termín doručenia prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka  riaditeľovi ZŠ na všetky odbory
  • do 16. 4. 2021 – termín na odoslanie prihlášok riaditeľom ZŠ  na SŠ
  • 3. 5. 2021 (podľa potreby aj 4. 5. 2021) –  1. termín prijímacích skúšok
  • 10. 5. 2021 (podľa potreby aj 11. 5. 2021)– 2. termín prijímacích skúšok
  • do 20. 5. 2021 – riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí uchádzačov, zverejní zoznam uchádzačov a zašle rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí
  • do 25. 5. 2021 – termín na doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť 3 triedy v študijných odboroch:

  • 7237 M informačné systémy a služby – 10 žiakov
  • 7218 M masmediálne štúdiá – 45 žiakov
  • 7232 M marketingová komunikácia – 30 žiakov