Riaditeľské voľno

Aktuality on 8 Jan , 2016

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujem, že dňa 8. 1. 2016(piatok) poskytujem žiakom SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava z prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno.

riaditeľ školy