Riaditeľské voľno

Aktuality on 16 Nov , 2015

V súlade s § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujem, že dňa 16. 11. 2015 (pondelok) poskytujem žiakom SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava riaditeľské voľno.

Mgr. Pavol Škovránek, riaditeľ školy