Začiatok školského roka 2022/2023

Aktuality on 1 Jan , 1990

Otvorenie školského roka 2022/2023 prebehne 5. septembra 2022 (pondelok) o 9:00 hod v telocvični školy. 

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky zo školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich dní (bez víkendov a sviatkov) je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti  cez informačný systém školy Edupage.

Postup: V časti Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u21/u1594/u2462

V prípade, že nebudete môcť odovzdať vyhlásenie cez Edupage, môžete ho odovzdať aj v papierovej podobe triednemu učiteľovi  resp. zaslať scan vyhlásenia na mail triedneho učiteľa.

Všetkým žiakom želáme ešte pekný záver letných prázdnin a tešíme sa na úspešný štart!